Coating: chrome optics, colour glazed
Xaver Sedelmeier, Corktown // Detroit, USA 2016